winietka

Aktualność "Jak legalnie zatrudniać nieletnich?"

Zbliża się okres wakacyjny, w którym przedsiębiorcy chętnie zatrudniają młodocianych do prac sezonowych. Muszą oni jednak pamiętać, że wiąże się to z wieloma ograniczeniami.

Zgodnie z polskim prawem, pracę podejmować mogą osoby w wieku 16-18 lat. Zatrudnienie to musi jednak mieć charakter pracy wykonywanej w ramach przygotowania zawodowego albo musi być zaliczane do prac lekkich. Młodociany, który chciałby podjąć zatrudnienie, musi ukończyć gimnazjum, a także posiadać orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak zagrożeń dla zdrowia niepełnoletniego w związku z podjęciem pracy. Zatrudniający musi także pamiętać, że w przypadku młodocianych, ich udział w zajęciach szkolnych ma pierwszeństwo przed obowiązkami w zakładzie pracy.


Swoich praw powinien być także świadomy sam nastolatek. W okresie zajęć szkolnych może on wykonywać pracę zarobkową maksymalnie przez 8 godzin dziennie i 12 w tygodniu. Jeśli w danym dniu młodociany ma zajęcia szkolne, może pracować nie dłużej, niż przez dwie godziny. W okresie ferii szkolnych limity czasu pracy wynoszą odpowiednio: 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Nastolatek, nawet jeśli pracuje dla więcej, niż jednego zatrudniającego, nie może przekroczyć wyżej wymienionych limitów. Pracodawców obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianych w porze nocnej oraz w nadgodzinach.


Młodociani, którzy podejmują pracę w celu przygotowania zawodowego, podlegają pod przepisy działu IX Kodeksu pracy. Nie mogą oni wykonywać prac w pozycji pochylonej, w przysiadzie, na kolanach lub na leżąco, a także prac związanych z produkcją, sprzedażą czy konsumpcją alkoholu oraz narażających na działanie toksycznych, żrących i wybuchowych substancji.


Warto pamiętać również o tym, że młodociany, który pracuje na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu w ZUS-ie na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy. Jeśli pracodawca zatrudnia nastolatka, przygotowującego się do zawodu, może skorzystać z refundacji składek ubezpieczeniowych.


Źródło: DGP


DATA PUBLIKACJI: 2014-06-04 » Pozostałe aktualności