winietka

Doradztwo podatkowe


 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT (w tym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych)doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych PCC
 • dokonywanie przeglądów ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów podatkowych
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych
 • doradztwo w zakresie cen transferowych
 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej i zgodności z prawem podatkowym
 • doradztwo w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia i rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowych)
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi w zakresie postępowań kontrolnych, podatkowych oraz sądowej kontroli decyzji wydawanych przez organy podatkowe
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania podatkowego
 • uczestnictwo w czynnościach sprawdzających i kontrolnych dokonywanych przez organy podatkowe i skarbowe zarówno u podatnika, jak i w siedzibie organu podatkowego

Informacje